DARE TO SAY YES!

Miêu tả thành phố Sydney - Úc

Miêu tả Sydney

1.Sydney was founded as a colony in 1788, but it officially became a city in 1842.

Found (v)

/faʊnd/

Đây hoàn toàn là một động từ thường, không phải dạng phân từ 2 của find đâu nhé. Từ này có nghĩa là Thành lập

Từ họ:

Founder (n) nhà sáng lập

2.Sydney is not the capital of Australia. In fact, it is often confused with Canberra because Sydney is the most densely populated city.

Capital(n)

/ˈkæpɪtl/

Nghĩa: Thủ đô

Densely (adv)

/ˈdensli/

Nghĩa: Một cách đông đúc, dày đặc

Từ họ:

-Dense (adj) = crowded

-Density (n) độ dày, mật độ

Populated (adj)

BrE /ˈpɒpjuleɪt/ ; NAmE /ˈpɑːpjuleɪt/ 

Nghĩa: (thuộc về)Cư trú

Từ họ:

-Populate (v) cư trú, ở

-Population (n) dân số

Densely populated city: thành phố đông dân

3.Sydney is an extremely diverse city, with a huge number of ethnic and cultural groups living there - the largest of which include British (4.3 %), Chinese (3.5 %), New Zealanders (2.0 %), Vietnamese (1.5 %), Lebanese (1.3 %), Phillipinos (1.3 %) and Italians (1.1 %)

Extremely (adv)

/ɪkˈstriːmli/

Nghĩa: cực kỳ, vô cùng

Từ họ:

-Extreme (adj) vô cùng

-Extreme (n) Thái cực

Diverse (adj)

/daɪˈvɜːs/

Nghĩa: Đa dạng, phong phú

Từ họ:

Diversity (n) tính đa dạng

Diversify (v) đa dạng hóa

Diversification (n) sự đa dạng hóa

Cultural (adj)

/ˈkʌltʃərəl/

Nghĩa: (thuộc về) văn hóa

Từ họ:

-Culturally (adv) về phương diện văn hóa

-Culture (n) văn hóa

Ethnic (adj)

/ˈeθnɪk/

(thuộc về) dân tộc

Từ học:

Ethnic (n) người dân tộc

4.Sydney annually ranks among worldwide Top Ten Most Liveable Cities lists.

Rank(v)

/ræŋk/

Nghĩa: xếp hạng

Từ họ:

Rank (n) vị trí, cấp bậc

Liveable (adj)

/ˈlɪvəbl/

Nghĩa: đáng sống

Từ họ:

-live (v): sống

-life (n): cuộc sống

5.Sydney is home to the world’s largest and most varied fish market, second only to Tokyo’s.

Varied (adj)

BrE /ˈveərid/ ; NAmE /ˈverid/ , /ˈværid/ 

Nghĩa: Đa dạng, phong phú

Từ họ:

Variety (n): sự đa dạng

6.The Sydney Harbour Bridge is the widest long-span bridge and tallest steel arch bridge in the world.

Harbour (n)

/ˈhɑːrbər/ 

Nghĩa: Cảng

Steel (n)

/stiːl/

Nghĩa: Thép

Từ họ:

Steel (v) tôi luyện (nghĩa đen)

7.The Sydney Harbour Bridge, was finished in 1932 and took 272,000 litres of paint to cover - just for the first coat. The world famous Sydney Opera House hosts a minimum of 3000 shows per year.

Famous (adj)

/ˈfeɪməs/

Nghĩa: nổi tiếng

= well-known= renowned = famed

Từ họ:

Fame (n): danh tiếng

Minimum (n)

/ˈmɪnɪməm/

Nghĩa: Mức tối thiểu

Từ họ:

Minimum (adj) tối thiểu

Cùng tổng kết từ vựng nhé:

 1. Found
 2. Capital
 3. Densely
 4. Populated
 5. Extremely
 6. Diverse
 7. Ethnic
 8. Cultural
 9. Rank
 10. Liveable
 11. Varied
 12. Habour
 13. Steel
 14. Famous
 15. Minimum

tang von tu,tu vung tieng anh

Bài liên quan

Bản quyền thuộc về BBC English - Website đang chạy thử nghiệm và chờ cấp phép của BVH - BTTT